5. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. ng mga ilog ng Merrimack at Concord sa hilaga-silangang bahagi ng estado. "Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila’y ganap na maging isa, gaya nating iisa: ako’y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Maging Warned. Leave a Reply Cancel reply. detalyado at eksaktong representasyon ng hitsura ng mga. Ang mga ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, suliranin, tunggalian, at paksang diwa. ", Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi; sapagkat buhat na sa Masama ang anumang sumpang idaragdag dito.”, "Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon! Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? 7. Mga mapagpaimbabaw! Hayan! At sinasabi ko rin sa inyo: madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.”, “Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? ng kanyang aklat, kung saan siya lumaki mismo. Magligtas ng buhay o pumatay?”, “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. ". “Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon.”, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Napakaliit naman ng pananalig ninyo!”, Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.”, “Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. “Sagipin ninyo ako, Panginoon!” sigaw niya. ", “Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!”
“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo’y bubusigin!”
“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo’y magagalak!”, “Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. tagpuan: pook kung saan nakatakdang magkita ang dalawa o higit pang tao. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” At namangha silang lahat. Sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. ", "Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin,”, “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon.” Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Napakalaki ng iyong pananalig! Loisa Andalio, Ronnie Alonte Leave Star Magic, Is this the result? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?’, “Sinasabi ko sa inyo: napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos! Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”, “‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong lakas, at nang buong pag-iisip’; at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’”, ‘Igagalang nila ang aking anak,’ wika niya sa sarili. Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos.” Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, “Tumahimik ka! Ang mga ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, suliranin, tunggalian, at paksang diwa. Gumawa sina Chris Tashima at Chris Donahue ng isang pelikula tungkol kay Sugihara noong 1997, na pinamagatang Visas and Virtue (Mga Bisa at Pagpapahalaga), at nagwagi, Live Action Short Film (Gawad Akademya para sa mga Maikling Panooring may Buhay na mga, ng Hilagang Brabante sa timog Olanda, na dating nasa, Ito ang magiging unang Pandaigdigang Kopa na gaganapin sa, Pagkatapos magtanghal sa The Bluebird Café, isang, ng mga manunulat ng kanta sa Nashville, nakuha niya. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila’y nag-usap-usap: ‘Ito ang tagapagmana. ", “At ano ang nakakatulad nila?